آگهی مزایده فروش چهارقطعه زمین مسکونی

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. مزایده
 4. chevron_right
 5. آگهی مزایده فروش چهارقطعه زمین مسکونی
آگهی مزایده فروش چهارقطعه زمین مسکونی

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد به موجب مجوز شماره ۵-۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر تعداد چهارقطعه زمین مسکونی با مشخصات زیر را از طریق آگهی مزایده عمومی بصورت نقدی به فروش برساند :

نوع ملک متراژ عرصه بر حسب مترمربع قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمترمربع(ريال) قیمت پایه کارشناسی به ازاء هر قطعه زمین(ريال) نشانی
زمین مسکونی ۱۵۰/۲۶ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰ بلوار ولیعصر کوچه ۳۳ بن بست آسمان
زمین مسکونی ۱۹۲/۵۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ بلوار ولیعصر کوچه ۲۰
زمین مسکونی ۲۵۴/۸۸ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۹۷٫۶۰۰٫۰۰۰ بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه ۱۳
زمین مسکونی ۱۸۳/۵۷ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۶۷۱٫۴۰۰٫۰۰۰ بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه ۱۳
 • متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ در ساعات اداری جهت بازدید از زمینهای مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده الف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسنادو پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت )حداکثر تا ساعت ۱۴  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
 • شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ ۵۹۹٫۵۰۰ريال با احتساب ارزش افزوده به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۲۶۰۰۰۳ به نام شهرداری کهریزسنگ نزدبانک ملی گلدشت واریز نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵درصد قیمت پایه هر زمین را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۴۳۷۰۰۲ شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.
 • پیشنهادات واصله در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد ، ترتیب اثر نخواهد داد.
 • متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
 • سپرده برنده نفرات اول ودوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس ازتعیین برندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 • کلیه هزینه های متعلقه شامل( هزینه کارشناس رسمی دادگستری، هزینه نقل و انتقال سند و غیره) بر عهده برنده مزایده می باشد.
 • برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۳۲۶۰۰۰۳ به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه را ارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدی ابلاغ خواهد شد.

 

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مزایده

آگهی مزایده فروش زمین

شهرداری کهریزسنگ در نظر دارد به موجب مجوز شماره ۵-۲۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ شورای محترم اسلامی شهر تعداد چهارقطعه زمین مسکونی با مشخصات زیر را از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش برساند :

نوع ملک متراژ عرصه بر حسب مترمربع قیمت پایه کارشناسی به ازاء هرمترمربع(ريال) قیمت پایه کارشناسی به ازاء هر قطعه زمین(ريال)
زمین مسکونی ۱۵۰/۲۶ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۰۰۵٫۲۰۰٫۰۰۰
نشانی:بلوار ولیعصر کوچه ۳۳ بن بست آسمان
زمین مسکونی ۱۹۲/۵۰ ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۴۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰
نشانی:بلوار ولیعصر کوچه ۲۰
زمین مسکونی ۲۵۴/۸۸ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۹۷٫۶۰۰٫۰۰۰
نشانی:بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه ۱۳
زمین مسکونی ۱۸۳/۵۷ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳٫۶۷۱٫۴۰۰٫۰۰۰
نشانی:بلوار امام خیابان چمران نرسیده به کوچه ۱۳
 • متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ لغایت ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ در ساعات اداری جهت بازدید از زمینهای مورد مزایده و دریافت اسناد و مدارک مربوطه به شهرداری کهریزسنگ مراجعه نمایند و پیشنهادات خود را در پاکتهای لاک و مهر شده الف و ب (پاکت الف حاوی اسناد و مدارک مزایده-ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده و فیش واریزی بابت خرید اسنادو پاکت ب حاوی برگ پیشنهاد قیمت )حداکثر تا ساعت ۱۴  روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ به دبیرخانه حراست شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
 • شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مزایده مبلغ ۵۹۹٫۵۰۰ريال با احتساب ارزش افزوده به حساب شماره ۳۱۰۰۰۰۳۲۶۰۰۰۳ به نام شهرداری کهریزسنگ نزدبانک ملی گلدشت واریز نمایند.
 • پیشنهاد دهندگان باید معادل ۵درصد قیمت پایه هر زمین را به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۳۴۳۷۰۰۲ شهرداری نزد بانک ملی ارائه نمایند.
 • پیشنهادات واصله در ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ با حضور کلیه اعضا کمیسیون عالی معاملات باز و قرائت خواهد شد و برنده تعیین می گردد .
 • شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر و یا مشروط و یا بدون سپرده و یا مبهم باشد ، ترتیب اثر نخواهد داد.
 • متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.
 • سپرده برنده نفرات اول ودوم و سوم تا انجام معامله قطعی نزد شهرداری باقی خواهد ماند و سپرده سایر پیشنهاد دهندگان بلافاصله پس ازتعیین برندگان اول تا سوم مسترد می گردد چنانچه نفرات اول، دوم و سوم پس از ابلاغ کتبی از انجام معامله خودداری نمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط می گردد.
 • کلیه هزینه های متعلقه شامل( هزینه کارشناس رسمی دادگستری، هزینه نقل و انتقال سند و غیره) بر عهده برنده مزایده می باشد.
 • برنده مزایده می بایستی پس از اعلام کتبی شهرداری ظرف مدت یک هفته نسبت به واریز مبلغ اعلام شده در برگ پیشنهاد قیمت بصورت نقدی به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۳۲۶۰۰۰۳ به نام شهرداری نزد بانک ملی گلدشت اقدام و رسید مربوطه را ارائه نماید در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و موارد به نفر بعدی ابلاغ خواهد شد.

 

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

چهار × 2 =

فهرست