شهدای شهر

مردم شهر کهریزسنگ در طی 8 سال دفاع مقدس غیورانه در جبهه های حق علیه باطل حضور یافتند و تعداد 60 شهید 10 آزاده و 80 جانبار نثار ایران و انقلاب نمودند.

شهیدیونس هوشمندیان
فرزند منوچهر تولد: ۱۳۴۴/۰۷/۱۱ شهادت: ۱۳۶۵/۰۳/۰4 عملیات والفجر ۸ – فاو
شهیدیوسف قربانی
فرزند مرحوم حسین تولد: ۱۳۴۰/۱۰/۱۱ شهادت: ۱۳۵۷/۰۳/۱۸ اولین شهید کهریزسنگ که در تظاهرات بر ضد رژیم پهلوی در نجف آباد به شهادت رسید.
شهیدولی الله صالحی
فرزند سیف الله تولد: 1339/05/07 شهادت:1366/12/27 عملیات کربلای 10 – حلبچه
شهیدنوروزعلی شمس
فرزند مرحوم محمدرضا تولد: ۱۳۳۸/10/۰8 شهادت: ۱۳۶۴/۰۹/۰۲ خط پدافندی – اروند کنار
شهیدنعمت الله قربانی
فرزند مرحوم غلامرضا تولد: ۱۳۴۴/۰1/01 شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ عملیات بدر – جزیره مجنون
شهیدمصطفی امینی
فرزند مرحوم مرتضی تولد: ۱۳۴۵/۰8/03 شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۱۰ عملیات والفجر ۲ – خاک عراق
شهیدمصطفی ابراهیمی
فرزند مرحوم مرادعلی تولد: ۱۳۴۴/۰۶/02 شهادت: ۱۳۶۴/۰4/۲۰ عملیات قادر – اشنویه
شهیدمسعود نظری
فرزند حسن تولد: ۱۳۴۸/۰۳/۰۱ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۲۳ عملیات خط پدافندی- شلمچه
شهیدمحمود صالحی
فرزند مرحوم محمد تولد: ۱۳۴۳/۰۴/30 شهادت: ۱۳۶۱/۱۱/12 عملیات والفجر مقدماتی – فکه
شهیدمحمدعلی قربانی
فرزند مرحوم علی تولد: ۱۳۱۷/۰۷/۱۳ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۱۶ عملیات خیبر – جزیره مجنون
شهیدمحمدعلی قربانی
فرزند مرحوم فتح الله تولد: ۱۳۴۴/۰۴/۰۱ شهادت: ۱۳۶۱/۱۱/19 عملیات والفجر مقدماتی – فکه
شهیدمحمدعلی قاسمی
فرزند مرحوم امیرآقا تولد: ۱۳۳۱/۰۹/۰۵ شهادت: ۱۳۶۱/۰۱/۰۳ عملیات فتح المبین – تپه های رقابیه
شهیدمحمدرضا صالحی
فرزند مرحوم جواد تولد: ۱۳۴۵/۰۵/۰۱ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ عملیات بیت المقدس – خرمشهر
شهیدمحمدرضا امینی
فرزند مرحوم غلامعلی تولد: ۱۳۴۴/۰۵/۳۰ شهادت: ۱۳۶۴/۰۲/۲۵ عملیات خط پدافندی – جزیره مجنون
شهیدمحمدرضا اسدی
فرزند مرحوم حسن تولد: ۱۳۴۸/۰۸/۱۲ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ عملیات خیبر – جزیره مجنون
شهیدمحمدجواد صالحی
فرزند بهمن تولد: ۱۳۴۶/۰۶/۱۵ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲6 عملیات کربلای ۵- شلمچه
شهیدمحمدباقر اسدی
فرزند مرحوم حسن تولد: ۱۳۳۹/۰2/20 شهادت: ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ عملیات رمضان – شلمچه
شهیدقاسمعلی ابراهیمی
فرزند اکبر تولد: ۱۳۴۸/۰۶/۰۵ شهادت: ۱۳۶۵/۰۴/۲۹ عملیات خط پدافندی – فاو
شهیدقاسم قربانی
فرزند عباس تولد: ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۲ عملیات کربلای 5 – سه راه داخوین
شهیدقاسم صالحی
فرزند مرحوم مصطفی تولد: ۱۳۳۵/۱۰/۰۹ شهادت: ۱۳۶۱/۰۴/۲۴ عملیات رمضان – شلمچه
شهیدغلامرضا امینی
فرزند عبدالعلی تولد: ۱۳۴۶/۰۱/۰۱ شهادت: ۱۳۶۷/۰۳/۰۴ عملیات خط پدافندی – شلمچه
شهیدغلامحسین قربانی
فرزند مرحوم مصطفی تولد: ۱۳۳۵/۰2/۰4 شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ عملیات کربلای ۴ – شلمچه
شهیدغلامحسین صالحی
فرزند عبدالرضا تولد: ۱۳۵۴/11/21 شهادت: ۱۳۷5/۰۳/۲۶ شهادت در حین خدمت سربازی در مانور نینوا
شهیدغلامحسین شمس
فرزند محمد تولد: ۱۳۴۸/۰۱/۰۹ شهادت: ۱۳۶۶/۰۲/۰۷ خط پدافندی – سردشت
شهیدغلامحسن قربانی
فرزند مرحوم رجبعلی تولد: ۱۳۴۰/۱۰/۲۸ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۰۱ عملیات والفجر2 – پیرانشهر
شهیدعلی قربانی
فرزند ماشاالله تولد: ۱۳۵۸/۰۶/۱۰ شهادت: ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ شهادت در حین خدمت سربازی در درگیری با اشرار و قاچاقچیان – تربت جام
شهیدعلی قاسمی
فرزند مرحوم ابراهیم تولد: ۱۳۴۵/۰8/04 شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰4 عملیات کربلای ۴ – خرمشهر
شهیدعبدالله قربانی
فرزند جعفر تولد: ۱۳۵۶/۱۱/۱۴ شهادت: ۱۳۷9/۱۱/۰۳ شهادت در حین خدمت سربازی – دهلران
شهیدعبدالصمد قاسمی
فرزند مرحوم حسن تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۰۵ شهادت: ۱۳۶1/04/۲8 فکه
شهیدعبدالستار لطفی
فرزند مرحوم رضا تولد: ۱۳۴۴/۰8/۲۷ شهادت: ۱۳۶۴/۰۶/۲۰ عملیات قادر – اشنویه
شهیدعبدالرضا صالحی
فرزند مرحوم یوسف تولد: ۱۳۴6/۰۶/30 شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ عملیات بدر – جزیره مجنون
شهیدعبدالرحیم قربانی
فرزند مرحوم عزیزالله تولد: ۱۳۴۸/۰۱/۱۲ شهادت: ۱۳۶4/11/22 عملیات والفجر ۸ – فاو
شهیدعباسعلی قربانی
فرزند مرحوم محمدرضا تولد: ۱۳۴۳/۰۷/۰۲ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ عملیات بدر – جزیره مجنون
شهیدطالب کوهکن
فرزند مرحوم علی اکبر تولد: ۱۳۴۴/۰۵/۰۲ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۱۲ عملیات والفجر ۲ – خاک عراق
شهیدسیف الله قاسمی
فرزند مرحوم حسن تولد: ۱۳۴9/۰۲/۱۲ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۳ عملیات بدر – جزیره مجنون
شهیدسید محمد باقر هاشمی
فرزند مرحوم سید حسین تولد: ۱۳۴۱/۰۱/۰۹ شهادت: ۱۳۶۱/۰۸/۱۲ عملیات محرم – عین خوش
شهیدسعید براتی
فرزند عزیزالله تولد: 1347/04/10 شهادت : 1365/11/27 عملیات کربلای 5 – شلمچه
شهیدرمضان امینی
فرزند مرحوم نصرالله تولد: ۱۳۳۹/۱۲/۰۴ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۱ عملیات بدر – جزیره مجنون
شهیدحمید ابراهیمی
فرزند مرحوم مرادعلی تولد: ۱۳۵۰/۱۱/۰۷ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ عملیات کربلای ۵ – شلمچه
شهیدحسین ابراهیمی
فرزند خداداد تولد: ۱۳۴۶/۰۶/۰۱ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۲۱ عملیات کربلای ۵ – شلمچه
شهیدحسنعلی ابراهیمی
فرزند مرحوم ابراهیم تولد: ۱۳۴۲/۱2/1۴ شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۰۳ عملیات والفجر ۲ – پیرانشهر
شهیدحسن امینی
فرزند مرحوم علی تولد: ۱۳۴۶/۰6/۰۱ شهادت: ۱۳۶۵/۰۸/15 خط پدافندی – باختران
شهیدحبیب الله جمشیدیان
فرزند مرحوم حیدر تولد: ۱۳۳1/۰۷/۰۱ شهادت: ۱۳۶۰/۰۶/۰۶ عملیات خط پدافندی – فیاضیه آبادان
شهیدجاویدالاثر حسن امینی
فرزند مرحوم رجبعلی تولد: ۱۳۴4/۰4/01 شهادت: ۱۳۶۱/11/19 عملیات رمضان – شلمچه
شهیدبهمن قربانی
فرزند لطف الله تولد: ۱۳۴۸/11/17 شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۲۴ عملیات کربلای ۵ – شلمچه
شهیدبراتعلی ابراهیمی
فرزند مرحوم بهرام تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۲۵ شهادت: ۱۳۶۲/۱۲/۰۵ عملیات خیبر – جزیره مجنون
شهیدامرالله قاسمی
فرزند جمشید تولد: ۱۳۴۸/۰۱/۰۵ شهادت: ۱۳۶۵/۱۲/۰۵ عملیات کربلای ۵ – شلمچه
شهیداصغر شمس
فرزند علی تولد: ۱۳۴۹/۱۱/۰۳ شهادت: ۱۳۶۶/۰۲/۰۶ عملیات خط پدافندی – بانه کردستان
شهیداسماعیل صالحی
فرزند مرحوم غلامرضا تولد: ۱۳۴۱/۰۵/۱۶ شهادت: ۱۳۶۱/۰۲/۱۰ عملیات بیت المقدس – خرمشهر
شهیداحمدرضا امینی
فرزند برات تولد: ۱۳۴۵/۰۱/۰۲ شهادت: ۱۳۶۳/۱۲/۲۲ عملیات بدر – جزیره مجنون
شهیداحمد قربانی
فرزند عبدالله تولد: ۱۳۴۶/۰۱/۰۲ شهادت: ۱۳۶۶/۱۰/۱۶ عملیات ماموریت جنگی-دهلران
شهیداحمد صالحی
فرزند سیف الله تولد : 1347/06/05 شهادت:1365/06/11 عملیات کربلای 3 – خلیج فارس
شهیداحمد صالحی
فرزند مرادعلی تولد :1343/01/09 شهادت: 1362/06/25 عملیات ولفجر 3 – بانه کردستان
شهیداحمد صالحی
فرزند کریم تولد: ۱۳۴۶/۰۸/۰۴ شهادت: ۱۳۶۶/۰۱/۲۳ عملیات خط پدافندی – قصر شیرین
شهیدابراهیم شمس
فرزند کرمعلی تولد: ۱۳۴۴/۰۶/۱ شهادت: ۱۳۶۱/۰5/07 عملیات رمضان – محور کوشک
شهیدابراهیم ابراهیمی
فرزند خداداد تولد: ۱۳۴۸/۰۶/۱۵ شهادت: ۱۳۶۵/۱۰/۰۴ عملیات کربلای ۴ – ام الرصاص
شهید کمیل قربانی
شهید مدافع حرم کمیل قربانی فرزند عبوالرحیم تولد: ۱۳۶۶/۰۵/۲۴ شهادت: ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ شهادت در عملیات برون مرزی – سوریه
شهید عباس قربانی
فرزند حسین تولد: ۱۳۴۷/۰2/11 شهادت: ۱۳۶۶/۰۷/۱۰ عملیات خط پدافندی – شلمچه
شهید سید محمد ذبیحی
فرزند مرحوم سید جواد تولد: ۱۳۴۶/10/18 شهادت: ۱۳۶۲/۰۵/۱۲ عملیات والفجر ۲- منطقه حاج عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

پنج × 5 =

keyboard_arrow_up
Skip to content