(آگهی مناقصه)

شهرداری کهریزسنگ به استناد مصوبه شماره 6-303 مورخ 1400/09/02 شورای محترم اسلامی شهر کهریزسنگ در نظر دارد نسبت به واگذاری بخشی از وظایف شهرداری شامل نظافت، رفت و روب معابر ، حفظ و نگهداری فضای سبز با قیمت پایه سالیانه به مبلغ 9.322.595.000 ريال به صورت حجمی از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

1-شرکت کنندگان می بایست ضمن دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه، صلاحیت و رتبه لازم متناسب با نوع انجام کار که به تایید اداره کار و امور اجتماعی رسیده باشد و همچنین رزومه کاری مرتبط و توانایی لازم جهت انجام این موضوع را دارا باشند.

۲شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3- شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مناقصه مذکور از تاریخ 1400/09/13 تا 1400/09/25 به امور مالی شهرداری کهریزسنگ مراجعه و پس از واریز مبلغ 599.500ريال به حساب شماره 3100003260003 بانک ملی شعبه گلدشت نسبت به خرید اسناد و فرم پیشنهاد قیمت مربوطه اقدام نمایند. دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری انجام می گیرد.

4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5% كل آگهی مناقصه به مبلغ 466.129.750 ريال را به حساب 3100003437002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی گلدشت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.

 5- پیشنهاد دهندگان باید مدارک و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/09/28 درسه پاکت الف و ب و ج به صورت درب بسته (پاکت الف محتوی ضمانتنامه معتبر بانکی پیمانکار یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری، پاکت ب محتوی برگ آگهی مناقصه، فیش واریزی مربوط به خرید اسناد، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد ، گواهینامه تائید صلاحیت مورد تائید اداره کار و امور اجتماعی همراه با گزیده ای از سوابق و تجربیات و پاکت ج محتوی برگ پیشنهاد و آنالیز قیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت طبق آخرین تغییرات اساسنامه شرکت در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد و آدرس و شماره تلفن و کد پستی ذکر شده باشد) که همه پاکتها نیز در لفافه مناسب درب بسته به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

6- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات در روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

7-کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم ويا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهند داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی پیشنهادات اقدام و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

 ۸برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل ۱۰٪ کل قرارداد رابه عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا سپرده نقدی به شهرداری تسلیم نماید و مدت قرارداد ۱۲ ماه می باشد.

9- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. نفرات دوم و سوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر قبلی، کمتر از مبلغ تضمین باشد.

10- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

11- پیمانکار موظف است از بکار گیری اتباع بیگانه و بدون مجوز خودداری نموده و از نیروهای بومی موجود در شهر استفاده نماید.

12- اسناد و مدارک مناقصه به نماینده پیمانکار با ارائه معرفی نامه معتبر با مهر و امضای مجاز تحویل خواهد شد.

13- شهرداری در این پیمان هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

 ۱4کارفرما می توانند حداکثر ۲۵٪ کل قرارداد را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ قرارداد اضافه و یا کسر نماید.

15- پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تائید صورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت بوده وتا مدت سه ماه بعد به پیمانکار قابل  پرداخت می باشد و پیمانکار مکلف به پرداخت حقوق پرسنل شرکت در انتهای هر ماه می باشد.

16- کلیه کسورات قانونی نظیر : ماليات ، بیمه ، عوارض و غیره بعهده پیمانکار بوده و از صورت وضعيت ها کسر خواهد شد.

۱7آئين نامه مالی شهرداریها با آخرین اصلاحات و شرایط و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود.

 

سیدحسین حجازی

شهردار کهریزسنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

سیزده + 7 =

keyboard_arrow_up
Skip to content