مناقصه واگذاری بخشی از خدمات شهری شهرداری کهریزسنگ

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. مناقصه
  4. chevron_right
  5. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات شهری شهرداری کهریزسنگ
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات شهری شهرداری کهریزسنگ

مناقصه واگذاری بخشی از خدمات شهری به صورت حجمی

(آگهی مناقصه)

شهرداری کهریزسنگ به استناد مصوبه شماره 5-396 مورخ 99/08/21 شورای محترم اسلامی شهر کهریزسنگ در نظردارد نسبت به واگذاری بخشی از وظایف شهرداری شامل نظافت، رفت و روب معابر ، حفظ ونگهداری فضای سبز با قیمت پایه سالیانه به مبلغ 8.007.366000 ريال به صورت حجمی از محل اعتبارات شهرداری و از طریق تجدید مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

1-شرکت کنندگان می بایست ضمن دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل و اساسنامه منطبق با موضوع مناقصه، صلاحیت و رتبه لازم متناسب با نوع انجام کار که به تایید اداره کار و اموراجتماعی رسیده باشد و همچنین رزومه کاری مرتبط و توانایی لازم جهت انجام این موضوع را دارا باشند.

۲- شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

3- شرکت کنندگان باید جهت اخذ اسناد مناقصه مذکور از تاریخ 99/08/29 تا 99/09/13 به امور مالی شهرداری کهریزسنگ مراجعه و پس از واریز مبلغ 500.000ريال به حساب شماره 3100003260003 بانک ملی شعبه گلدشت نسبت به خرید اسناد و فرم پیشنهاد قیمت مربوطه اقدام نمایند. دریافت اسناد مناقصه به صورت حضوری انجام می گیرد.

4- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5% كل آگهی مناقصه به مبلغ400.368.300ریالرا به صورت واریز به حساب 3100003437002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی گلدشت و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکتدر مناقصه ارائه نمایند.

5- پیشنهاد دهندگان باید مدارک و پیشنهادات خودرا حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/09/15 درسه پاکت الف و ب و ج به صورت درب بسته (پاکت الف محتوی ضمانتنامه معتبربانکی پیمانکار یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری، پاکت ب محتوی برگ آگهی مناقصه، فیش واریزی مربوط به خرید اسناد، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد ، گواهینامه تائید صلاحیت مورد تائید اداره کار وامور اجتماعی همراه با گزیده ای از سوابق و تجربیات وپاکت ج محتوی برگ پیشنهاد و آنالیز قیمت که باید به عدد و حروف نوشته و زير آن مهر و امضاء مجاز و تعهد آور شرکت طبق آخرین تغییرات اساسنامه شرکتدر روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد و آدرس وشماره تلفن و کد پستی ذکر شده باشد) که همه پاکتها نیز در لفافه مناسب درب بسته به دبیرخانه محرمانه شهرداری تحویل نمایند.

6- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات در روز یکشنبه مورخ 99/09/16 در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

7-کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم ويا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهند داد و کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی پیشنهادات اقدام و نتیجه را اعلام خواهد کرد.

۸-برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل ۱۰٪ کل قرارداد رابه عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا سپرده نقدی به شهرداری تسلیم نماید و مدت قرارداد ۱۲ ماه می باشد.

9-برندگان اول و دوم و سوم مناقصه پس از ابلاغ قانونی حداکثر تا هفت روز هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. نفرات دوم و سوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفرقبلی، کمتر از مبلغ تضمین باشد.

10- سایر اطلاعات وجزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

11-پیمانکار موظف است از بکار گیری اتباع بیگانه و بدون مجوزخودداری نماید

۱2-کارفرما میتوانند حداکثر ۲۵٪ کل قرار داد را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ قرار داد اضافه و یا کسر نماید.

13-پرداخت هرگونه وجه به پیمانکار موکول به تائیدصورت وضعیت کارکرد توسط دستگاه نظارت می باشد.

۱4-کلیه کسورات قانونی نظیر : ماليات ، بیمه ، عوارض و غیره بعهده پیمانکاربوده و از صورت وضعيت ها کسر خواهد شد.

۱5-آئين نامه مالی شهرداریها با آخرین اصلاحات و شرایط و قراردادی که بین طرفینمنعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود.

سید حسین حجازی 

شهردار کهریزسنگ

مناقصه شهرداری کهریزسنگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفت − 1 =

فهرست
Skip to content