مهم ترین مصوبات شورای اسلامی کهریزسنگ

ردیف تاریخ مصوبه شرح مصوبه
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
ردیف تاریخ مصوبه شرح مصوبه
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
keyboard_arrow_up Skip to content