کارپردازی

null

سید مصطفی مروی

مسئول کارپزدازی شهرداری کهریزسنگ

معرفی و شرح وظایف:

  • اداره و نظارت بر امور كارپردازيها ، خريدهاي داخلي و خارجي.
  • پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري.
  • دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده.
  • پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگي با واحد اموال و انبار.
  • تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط ذيربط.
  • تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها.
  • انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه.
  • تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي.
  • انجام ساير اموري كه از طرف مافوق محول مي گردد
فهرست