گزارشات مالی ششماهه دوم ۱۳۹۹ شهرداری

استان

اصفهان

شهرستان نجف آباد

عملکرد شهرداری کهریزسنگ سال ۱۳۹۹

خلاصه کل بودجه واحد ارقام: ريال
منابع مصارف
ردیف شرح اصلاحیه/مصوب عملکرد ردیف شرح اصلاحیه/مصوب عملکرد
درآمدها ماموریت ها
۱۱۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۵۲,۴۵۳,۶۲۶,۰۰۰ ۵۲,۶۲۲,۶۸۷,۰۱۴ ۱ کالبدی و شهرسازی ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۸۳۶,۷۱۷,۲۶۵
۱۲۰۰۰۰ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۹۰۹,۴۴۸ ۲ محیط زیست . خدمات شهری ۲۱,۰۲۱,۴۹۵,۹۰۰ ۱۶,۰۴۹,۳۲۶,۶۲۱
۱۳۰۰۰۰ بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری ۱۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۷۱,۷۷۴,۷۷۵ ۳ ایمنی و مدیریت بحران ۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۵۴۲,۵۲۰
۱۴۰۰۰۰ درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۸,۰۱۶,۸۱۵ ۴ حمل و نقل و ترافیک ۱۷,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۳۰۴,۵۱۴,۵۷۵
۱۵۰۰۰۰ کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی ۵,۸۸۹,۹۵۴,۰۰۰ ۵,۹۳۶,۱۶۶,۸۰۰ ۵ خدمات مدیریت ۳۶,۴۲۲,۵۰۴,۱۰۰ ۳۵,۶۳۱,۴۳۹,۹۴۳
۱۶۰۰۰۰ اعانات کمک های اهدائی و دارایی ها ۴,۵۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۷۶۱,۵۹۵,۱۵۲ ۶ اجتماعی و فرهنگی ۱۸,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۱۰۲,۵۴۸,۸۴۱
۱۰۰۰۰۰ جمع کل درآمدها ۷۶,۳۸۸,۷۸۰,۰۰۰ ۷۶,۹۲۱,۱۵۰,۰۰۴ جمع کل ماموریت ها ۱۰۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۴۶۵,۰۸۹,۷۶۵
۲۰۰۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه ای ۳۲,۳۱۱,۲۲۰,۰۰۰ ۳۲,۴۱۵,۹۱۲,۰۳۴ تبصره پرداخت بدهی های قطعی شده سنواتی ۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۸۳۷,۸۳۲,۴۴۶
۳۰۰۰۰۰ جمع کل منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۰ ۰
جمع کل منابع شهرداری ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۳۳۷,۰۶۲,۰۳۸ جمع کل مصارف شهرداری ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۳۰۲,۹۲۲,۲۱۱
منابع سازمانها *شرکتها و موسسات ۰ ۰ مصارف سازمانها*شرکتها و موسسات ۰ ۰
کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است ۰ ۰ کسر می شود ارقامی که دوبار منظور شده است ۰ ۰
منابع بودجه کل تلفیقی شهرداری ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۹,۳۳۷,۰۶۲,۰۳۸ مصارف بودجه کل تلفیقی شهرداری ۱۰۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶,۳۰۲,۹۲۲,۲۱۱
مبلغ به حروف: صدو نه میلیارد و سیصد و سی و هفت میلیون و شصت و دو هزار و سی و هشت ريال مبلغ به حروف: نود و شش میلیارد و سیصد و دومیلیون و نهصد و بیست و دو هزار و دویست و یازده ريال
*اینگونه سازمانهای وابسته به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری تاسیس شده اند و بودجه آنها می بایست بصورت تلفیق با بودجه عمومی شهرداری پیش بینی شده باشد شهرداری عملکرد وضعیت مبلغ
** موضوع جدول شماره ۱ فصل دوم دستورالعمل بودجه مازاد درآمد بر هزینه ۱۳,۰۳۴,۱۳۹,۸۷۲
درآمد شهرداری نسبت به هزینه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

یازده + 9 =

فهرست