آب و هوای کهریزسنگ

آب و هوای کهریزسنگ

آب و هوای کهریزسنگ با اساس نوع اقلیم، میزان بارندگی و متوسط دمای سایانه برآورد می گردد. براساس آمارهای حاصله از ایستگاه هواشناسی نجف آباد، متوسط بارندگی سالانه منطقه 150 ميليمتر و متوسط درجه حرارت سالانه 15 درجه سانتيگراد می باشد. این میزان سبب می گردد تا کهریزسنگ جزء‌ اقليم خشک محسوب گردد. ضريب خشكی آن معادل 6 می‌باشد.

اقليم شهر

شهر كهريزسنگ با توجه به متوسط بارندگي سالانه 150 ميليمتر و متوسط درجه حرارت سالانه 15 درجه سانتيگراد جزء‌ اقليم خشك مي‌باشد.

شهر كهريزسنگ در دشت مسطحي قرار دار د كه حدود 1620 متر از سطح دريا ارتفاع دارد و در محدوده شهر ناهمواري وجود ندارد. شهر كهريزسنگ از شيب ملايمي برخوردار است كه ميزان شيب حدود يك درصد مي‌باشد.

خاكهاي شهر كهريزسنگ خاكهاي مرغوبي جهت انو اع كشت مي‌باشد و با در نظر گرفتن آب و هواي منطقه، مي‌توان نباتات معتدله را در آنها كشت نمود.

دمای هوا

با توجه به آب و هوای کهریزسنگ مسائل کشاورزی و نيز چگونگی ميزان مصرف انرژی دارای اهميت مي باشد. قطع بارندگی و افزایش درجه حرارت موجب افزایش تبخير و تعریق گردیده است.این عامل شدت خشكی و نياز آبی محيط در فصل تابستان را به دنبال دارد.  دقت در محاسبه ی ميانگين حداكثر درجه ی حرارت در تابستان بسيار حائز اهميت است. تقارن زماني بارندگی و درجه حرارت پایين در زمستان موجب كاهش تبخير و روند ثبت بيلان آبی منطقه خواهد شد.

براساس اطلاعات ایستگاه هواشناسی بیشترین دمای هوای در منطقه متعلق به تیرماه با دمای 29/7 درجه و کم ترین میزان متعلق به دی ماه با دمای 0/9- درجه می باشد. میانگین حداکثر دمای نیز 28/9 و حداقل دما نیز 3/2 گزارش شده است.

بارندگی

شهر كهریزسنگ در دشت شرقی نجف آباد قرار دارد. این دشت در پناه نواحی مرتفع غربی قرار گرفته و توده های هوای مرطوب و سيكلون های مرطوب قبل از ر سيدن به این دشت بخش اعظم رطوبت خود را از دسنت مي دهند. به علت این موقعيت خاص این دشنت از بارندگي قابل ملاحظه اي برخوردار نمی باشد.

بارندگی تحت تأثير جریانات مدیترانه اي است كه از سمت غرب و از اوایل پایيز تا اواسط بهار این دشت را تحت تأثير قرار ميدهد. شرایط بارندگی در این شهرستان درحدود 7ماه از سال به صورت متناوب وجود دارد.  بيشترین ميزان بارندگی در ماه دی تا فروردین می باشد. كم ترین آن به ماه های مرداد و شهریور تعلق دارد. بارندگی نقش موثری در آب و هوای کهریزسنگ دارد.

همچنینن جریانات شمال و غرب كه از دریای شمال و اسكاندیناوي مي وزد این دشت را تحت تأثير قرار مي دهد. بيشترین سهم در بارندگی منطقه را در درجه ی اول جریانات غربی و در مرحله ی دوم جریانات مدیترانه ای بر عهده دارند. این جریانات بخش عمده ی رطوبت خود را در پيشكوه های زاگرس از دست می دهند.

بررسي وضعيت بارندگي در منطقه نشان می دهد كه بيشترین ميزان بارندگی در فصل بهار و كمترین بارندگی در فصل تابستان وجود داشته است. بارش در فصل بهار 73 درصد و در فصل تابستان 0.5  درصد از كل بارش ساليانه ميباشد.

آمار مربوط به ميانگين ماهانه ی بارندگی در ایستگاه هواشناسی نجف آباد نشان می دهد كه سالانه به طور متوسط99/3  ميليمتر بارندگی وجود دارد. فروردین با54/4  ميليمتر بیشترین و تیر با 0.5 میلیمتر به ترتیب پر باران ترین و کم باران ترین فصول سال می باشند.

تعداد روزهای يخبندان

یخبندان به روزهایی اطلاق می شود كه حداقل درجه ی حرارت به زیر صفر می رود. در محدوده ی مورد مطالعه اولين یخبندان در نيمه ی دوم آذرماه و آخرین یخبندان در نيمه ی اول اسفندماه صورت می گيرد.

یخبندان تشعشعی در اثر شدت بازتاب و یخبندان جبهه ای در اثر نفوذ توده های هوای سرد ایجاد مي گردد. به طور كلی هر دو نوع یخبندان در این منطقه روی ميدهد.

باد

باد نیز از عوامل موثر در تاثرات آب و هوای کهریزسنگ می باشد. بيشترین جهت وزش باد در این منطقه ، جهت جنوب غرب- شمال شرق می باشد.  بيش از 27 درصد موارد را شامل مي شود. جهت وزش شمالی با 3.5 درصد کم ترین فراوانی را دارا است. بادهای غالب جهت جنوب و غرب دارند كه بيشتر مربوط به فصول بهار، پایيز و زمستان است. در كل بادهای شهرستان نجف آباد شامل دو نوع بادهای باران آور سرد و بادهای محلی است.

رطوبت

دیگر عامل موثر در آب و هوای کهریزسنگ میزان رطوبت می باشد. حداكثر رطوبت نسبی در ایستگاه هواشناسی نجف آباد در آذر ماه 74 درصد است. حداقل رطوبت نسبی در مرداد ماه و خرداد ماه 10 درصد می باشد. ميزان رطوبت نسبی در دوره ی گرم سال از نقطه ی اشباع بسيار دور است. علت آن گرمای زیاد و قطع منابع رطوبت زا یعنی بارندگی می باشد.  از این جهت در این منطقه در فصول تابستان آب و هوا خشک شدت می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو × 4 =

فهرست
Skip to content