(آگهی مناقصه عمومی-نوبت دوم)

شهرداری کهریزسنگ به استناد مصوبه شماره 6-204 مورخ 1/8/1402 شورای محترم اسلامی شهر کهریزسنگ در نظر دارد نسبت به  تکمیل پارک بزرگ شهرمطابق برآورد و مشخصات اجرایی براساس فهرست بها ساختمان و ابنیه سال 1402 با برآورد به مبلغ 12.183.743.964ريال از محل اعتبارات شهرداری و از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط اقدام نماید.

1-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مناقصه گران محترم می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

2-شرکت کنندگان موظف به ارائه رتبه بندی مرتبط از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند.(حداقل پایه 5 در زمینه ساختمان و ابنیه)

3-پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارک شرکت ، گواهی صلاحیت پیمانکاری ، گواهی تائید صلاحیت ایمنی ، اساسنامه و تصویر آگهی روزنامه رسمی در مورد دارندگان امضای مجاز پیشنهاددهنده برای اسناد مالی و تعهدآور وآخرین تغییرات خود می باشند.

4-پیمان فاقد تعدیل و ما به التفاوت مصالح می باشد.

5-پرداخت وجه پس از ارائه صورت وضعیت تائید شده و با توجه به وضعیت مالی شهرداری صورت خواهد پذیرفت.

6-در صورت مغایرت قیمت های جزء با مبلغ کل مبلغ کل پیمان ملاک عمل خواهد بود.

7-پیشنهاد دهندگان باید تمام اسناد و مدارک مناقصه را بدون تغییر ، حذف و یا قراردادن شرط در آن تکمیل تنظیم و مهر و امضا نمایند و در سامانه بارگزاری نمایند.

8شرکت کنندگان باید رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

9- مهلت دریافت اسناد مناقصه تا تاریخ 17/10/1402 می باشد.

10- پیشنهاد دهندگان باید معادل 5% كل آگهی مناقصه به مبلغ 609.187.198 ريال را به حساب 3100003437002 سپرده شهرداری نزد بانک ملی گلدشت واریز و یا معادل آن ضمانتنامه معتبر بانکی بعنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند.

 11- پیشنهاد دهندگان باید مدارک و پیشنهادات خود(ضمانت نامه یا فیش واریزی، مدارک و اسناد ثبتی شرکت و آخرین تغییرات و گواهی صلاحیت پیمانکاری، گواهی تائید صلاحیت ایمنی و اگهی مناقصه) برگ پیشنهاد قیمت که باید با عدد و حروف نوشته شودو برآورد ریالی پیمانکار  را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 27/10/1402 در سامانه بارگزاری نمایند و اصل ضمانت نامه را تحویل امور مالی شهرداری نمایند.

12- پیشنهادات رسیده با حضور کلیه اعضاء کمیسیون عالی معاملات در روز پنجشنبه مورخ 28/10/1402 در محل شهرداری تشکیل می گردد باز و قرائت خواهد شد.

13-کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مناقصه رسیده و یا مبهم ويا مخدوش باشد ترتیب اثر نخواهند داد .

 14-برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد می بایست معادل ۱۰٪ کل قرارداد رابه عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات بصورت ضمانتنامه معتبربانکی ویا سپرده نقدی به شهرداری تسلیم نماید .

15-برنده مناقصه می بایست حداکثر ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نماید در غیر اینصورت سپرده شرکت در مناقصه به نفع شهرداری ضبط و با برنده دوم یا سوم قرارداد منعقد خواهد شد. نفرات دوم یا سوم در صورتی برنده اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با نفر قبلی خود کمتر از مبلغ تضمین باشد ,سپرده نفرات اول ، دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در شهرداری باقی خواهد ماند.

16- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

17- پیمانکار موظف است از بکار گیری اتباع بیگانه و بدون مجوز خودداری نماید و همچنین ضمن بیمه کارگاه ، کارگران خویش را بیمه و کلیه وسایل ایمنی را بر اساس قانون کار در اختیار آنها قرار دهد.

18- شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

 19- کارفرما می توانند حداکثر ۲۵٪ کل قرارداد را با نظر دستگاه نظارت به مبلغ قرارداد اضافه و یا کسر نماید.

20- کلیه کسورات قانونی نظیر : سپرده حسن انجام کار،ماليات ، بیمه وهزینه آزمایش بعهده پیمانکار بوده و از صورت وضعيت ها کسر خواهد شد.

21- آئين نامه مالی شهرداریها با آخرین اصلاحات و شرایط و قراردادی که بین طرفین منعقد خواهد شد ملاک عمل طرفین خواهد بود.

22-مالیات بر ارزش افزوده در جمع کل محاسبه نگردد، در صورت شمولیت بعد از ارائه گواهی ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده و فاکتور رسمی پرداخت خواهد شد.

23-مدت زمان اجرای پروژه از تاریخ صورتجلسه تحویل زمین به مدت 6 ماه می باشد.

24- به ازاء هر روز تاخیر در اجرای مفاد قرارداد (تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات ) روزانه 67.680.000 ريال از صورت وضعیت کسر خواهد شد.

 

سیدحسین حجازی

شهردار کهریزسنگ

شهردار کهریزسنگ

توضیحات : شماره فراخوان 2002092943000005

دانلود و مشاهده فایل PDF  آگهی مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

2 × سه =

keyboard_arrow_up
Skip to content