استعلام ملک

شناسه خدمت: …………………. عنوان خدمت: استعلام ملک نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)

استعلام ملک: با توجه به طرح هاي شهر اعم از جامع و تفضيلي و تغييرات احتمالي در كل معابر و املاك قديمي ساز و يا حتي داراي پروانه ساختمان كليه مشاورين املاك مستقر در شهر و مساحين موظف مي باشند؛ هنگام انجام معامله بر روي اراضي و املاك نسبت به استعلام كتبي از شهرداري و دريافت مفاصاحساب اقدام نمايند و مسئوليت هرگونه پيشامد احتمالي ناشي از عدم متابعت اين موضوع بعهده مشاور مي باشد. پس هرگونه خريد، فروش و تنظيم مبايعه نامه منوط به ارائه تسويه حساب كتبي از شهرداري از سوي فروشنده مي باشد. در غيراينصورت فرد خريدار مسئوليت پرداخت بدهي شهرداري و ساير موارد را برعهده خواهد داشت.

معرفي نامه

ارائه معرفي نامه از اداره ، سازمان يا مشاورين املاك به شهردار جهت اخذ دستور

مدارك مالكيت

فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه

ارائه فیش پرداختی

اگر ذينفع مجاز به تهيه طرح تفكيكی

• الف : نباشد: دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد: اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و زيرحد نصاب متراژ تفكيك بدهد
تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار و مالك و اخذ استعلام ملك موصوف از ادارات مربوطه و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعد از موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.

اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري
• الف : نباشد: دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
• ب: باشد: اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري
• ب-1: تنظيم توافقنامه با امضاء شهردارو مالك
• ب-2: تهيه كروكي محل با مقياس 500/1
• ب- 3: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك
تبصره: ضمنا حسب ماده 6 آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.
• ب-4: ارائه عوارضات متعلقه به مالك
• ب-5: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

استعلام از سازمان .........

استعلام از سازمان ......

استعلام از سازمان ...........

تقاضا

مراجعه به واحد ساختمانی؛ ارائه تقاضای صدور مجوز دیوارگذاری به همراه ارائه سند مالکیت،یا گواهی از اداره ثبت اسناد  یا نامه از سازمان زمین شهری

ارائه فیش پرداختی

ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.

تعیین بازدید

تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

بازدید کارشناس فنی

بازديد كارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود

تعیین کاربری

تعيين كاربري، وضعيت و حدود تعريض و… براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

اخذ فرم تسويه حساب

مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و …) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

صدور نامه استعلام

تایپ نامه استعلام و صدور ان جهت اخذ امضا شهردار

اخذ دستور توسط شهردار

ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور

ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه

تحويل به متقاضي و اخذ رسيد

30 - 60 دقیقه

8-14

10-20 نفر در روز

مبلغ قابل پرداخت (ریال): شماره حساب شهرداری :
اینترنتی
crop_dinپست الکترونیک
crop_dinتلفن گویا / مرکز تماس
crop_dinتلفن همراه
crop_dinسامانه پیامک
crop_dinدفاتر پیشخوان دولت
فرآیند استعلام ملک چه مدت پس از ثبت درخواست انجام می شود؟
در صورت وجود خلافی در استعلام ملک مشخص می گردد؟
Skip to content