شورای اسلامی شهر کهریزسنگ

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

منشی شورای شهر کهریزسنگ

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ

ارسال پیام به شورای اسلامی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp3, mp3, mov, mpeg.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

فهرست