شورای اسلامی شهر کهریزسنگ

آقای اسماعیل امینی

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

آقای مصطفی شمسی

منشی شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

خانم فاطمه قاسمی

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

آقای محمد قاسمی

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ

خانم الهه امینی

عضو شورای شهر کهریزسنگ

ارسال پیام به شورای اسلامی

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Accepted file types: pdf, jpg, png, doc, docx, xlsx, jpeg, mp3, mp3, mov, mpeg, Max. file size: 1 MB, Max. files: 3.
    • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

    keyboard_arrow_up
    Skip to content