اعضای شورای اسلامی کهریزسنگ دوره ششم

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

عضو شورای شهر کهریزسنگ

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

اعضای شورای اسلامی کهریزسنگ دوره پنجم

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ 

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

منشی شورای شهر کهریزسنگ

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

اعضای شورای اسلامی کهریزسنگ دوره چهارم

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ 

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

منشی شورای شهر کهریزسنگ

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

فهرست
Skip to content