اعضای شورای اسلامی کهریزسنگ دوره ششم

آقای اسماعیل امینی

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

خانم الهه امینی

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ

خانم فاطمه قاسمی

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

آقای محمد براتی

عضو شورای شهر کهریزسنگ

آقای مصطفی شمسی

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

اعضای شورای اسلامی کهریزسنگ دوره پنجم

آقای اسماعیل امینی

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

آقای مصطفی شمسی

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ 

آقای عبدالله براتی

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

آقای احمد صالحی

منشی شورای شهر کهریزسنگ

آقای محسن قاسمی

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

اعضای شورای اسلامی کهریزسنگ دوره چهارم

احمد قربانی

رئیس شورای شهر کهریزسنگ

غلامرضا قاسمی

نائب رئیس شورای شهر کهریزسنگ 

مصطفی شمسی

خزانه دار شورای شهر کهریزسنگ

هادی صالحی

منشی شورای شهر کهریزسنگ

عباس شمسی

عضو شورای شهر کهریزسنگ

و عضویت در شورای شهرستان

keyboard_arrow_up
Skip to content