نماد شهر کهریزسنگ

گل مينا، نماد شهر کهریزسنگ می باشد که سابقه کاشت و پرورش آن به صدها سال پيش می رسد.

همچنین در زیر تصاویری از نصب المان گل مینا در بلوار امام  را مشاهده می نمایید.

فهرست
Skip to content